Parameterized Complexity in the Polynomial Hierarchy (bibtex)
by
Reference:
Parameterized Complexity in the Polynomial HierarchyRonald de Haan2016, PhD thesis, Technische Universität Wien.
Bibtex Entry:
@PhDThesis{DeHaan16d,
  author = {Ronald de Haan},
  title = {Parameterized Complexity in the Polynomial Hierarchy},
  school =  {Technische Universit\"{a}t Wien},
  year = 2016,
  url = {http://ronalddehaan.eu/files/Dissertation_deHaan_2016.pdf},
}
Powered by bibtexbrowser